توافقنامه کاربر

..

اسپیدیگرام به شما تضمین میدهد هرگز به اکانتهای شما دسترسی نخواهد داشت.

اسپیدی گرام در جهت حفظ حریم خصوصی شما کاربران عزیز هرگز اطلاعات هویتی شما را در اختیار کسی .

قرار نمیدهد مگر اینکه ثابت شود کاربر اهداف خرابکانه داشته ویا جرمی مرتکب شده باشد